Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes, aanbiedingen en verkoopovereenkomsten door Mastergrass eenmanszaak, gevestigd te Oss aan de Maaskade 39F (hierna: “Mastergrass”) gedaan, respectievelijk aangegaan met koper zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Indien met koper (tevens) wordt overeengekomen dat Mastergrass bepaalde diensten en/of werkzaamheden zal verrichten, zijn ook op het verrichten van die diensten en werkzaamheden uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.

1.2. Indien en voor zover koper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Onder ‘koper’ moet in deze voorwaarden tevens worden verstaan: ‘opdrachtgever’, voor zover het niet (louter) om een verkoopovereenkomst gaat.

2. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van Mastergrass, hoe ook genaamd, zijn vrijblijvend en dienen beschouwd te worden als een uitnodiging om een door Mastergrass nog te aanvaarden opdracht te geven of aanbod te doen. Aanvaarding door Mastergrass, en het tot stand komen van de overeenkomst, vindt plaats door schriftelijke opdracht- bevestiging door Mastergrass dan wel door feitelijke uitvoering van de opdracht door Mastergrass.

2.2. Offertes worden maximaal gedurende 30 dagen na dagtekening gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

2.3. Door het geven van een opdracht, het doen van een aanbod of door aanvaarding, moet blijken dat koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van zijn/haar eigen algemene voorwaarden.

2.4. Indien in de opdracht, het aanbod of de aanvaarding zijdens koper, voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand, indien Mastergrass koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mastergrass en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6. Gegevens in drukwerken of reclamemateriaal verstrekt door of afkomstig van Mastergrass zijn vrijblijvend, binden niet, en zijn aan wijzigingen onderhevig.

3. Wijzigingen

3.1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of mondeling tussen koper en Mastergrass zijn overeengekomen.

3.2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

3.3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 16 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

4. Aanleg/installatie/levering

4.1. Eventuele kosten van aanleg en installatie zijn niet inbegrepen in de door Mastergrass opgegeven prijzen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.2. Mastergrass is niet verantwoordelijk voor de ondergrond waarop het kunstgras wordt aangebracht en is jegens koper nimmer aansprakelijk voor gebreken, die verband houden met de structuur en de kwaliteit van de ondergrond.

4.3. Indien de ondergrond niet gereed is, waardoor Mastergrass de overeengekomen werkzaamheden of diensten niet kan uitvoeren, is koper gehouden de door Mastergrass als gevolg daarvan geleden (vertragings)schade te vergoeden.

4.4. Wanneer een bestelling wordt geplaatst voor levering en hier wordt geen zand bij besteld, kan Mastergrass geen garantie geven op het werken dan wel krimpen van de mat.

5. Keuring

5.1. Indien is overeengekomen, dat koper het geleverde ter plaatse van Mastergrass dan wel ter plaatse van koper of elders (doet) keuren of inspecteren en koper van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen de tien werkdagen, nadat koper van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of koper die gelegenheid feitelijk is geboden, worden het geleverde geacht definitief en onvoorwaardelijk door koper te zijn aanvaard.

5.2. De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van koper.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Indien Mastergrass aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

6.2. Mastergrass is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mastergrass is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

6.3. Mastergrass is niet aansprakelijk voor verzakkingen dan wel schade door toedoen van mollen. Dergelijke externe factoren hebben geen invloed op overeengekomen prijsafspraken. Meerwerk in de vorm van herstelwerkzaamheden kan in overleg altijd geschieden tegen afgesproken prijzen.

6.4. Indien Mastergrass aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mastergrass beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aansprakelijkheid van Mastergrass is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

6.5. Mastergrass is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mastergrass aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mastergrass toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Mastergrass is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mastergrass.

6.8. Koper vrijwaart Mastergrass voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Mastergrass toerekenbaar is. Indien Mastergrass uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper gehouden Mastergrass zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van koper in dat geval verwacht mag worden. Mocht koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Mastergrass, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mastergrass en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.

7. Overmacht

7.1. Mastergrass is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

7.2. Van overmacht aan de zijde van Mastergrass is sprake, indien Mastergrass na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Mastergrass als bij derden, van wie Mastergrass de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Mastergrass ontstaan.

7.3. Tevens onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan Mastergrass door haar leverancier.

7.4. Mastergrass kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.5. Voor zoveel Mastergrass ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mastergrass gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst.

8.1. Mastergrass is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Mastergrass ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen, indien koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van koper niet langer van Mastergrass kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

8.2. Voorts is Mastergrass bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mastergrass kan worden gevergd.

8.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mastergrass op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Mastergrass de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.4. Indien Mastergrass tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.5. Indien de ontbinding aan koper toerekenbaar is, is koper gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Dat geldt ook wanneer de koper – en daarmee zijn of haar tuin – op het laatste moment verhinderd is. Dit dient namelijk te allen tijde tijdig met Mastergrass gecommuniceerd te worden. Met tijdig wordt uiterlijk 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden bedoeld. Volgt een annulering binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden? In dit geval zal er door Mastergrass 30% van de akkoord bevonden offerte worden gefactureerd als zijnde annuleringskosten. Dit geldt logischerwijs ook wanneer Mastergrass al op locatie gearriveerd is voor aanleg, maar onverrichter zake moet vertrekken.  

8.6. Indien koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Mastergrass gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
8.7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Mastergrass vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Mastergrass op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Transport, levering, risico, invoerrechten

9.1. De door Mastergrass opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij een niet tijdige levering dient Mastergrass derhalve eerst schriftelijk door koper in gebreke te worden gesteld en dient aan Mastergrass alsnog een redelijke nadere termijn voor levering toegestaan te worden. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot enige aanspraak van koper of schadevergoeding.

9.2. Wanneer de bestemming van de te leveren zaken binnen Nederland ligt, geldt hetgeen in dit lid is bepaald. Bij een orderbedrag via de webshop gelijk aan of hoger dan € 500,- inclusief btw, zijn de transportkosten bij de prijs inbegrepen. Mastergrass zal zorg dragen voor een verzekerd transport. In het geval het orderbedrag in de webshop lager is dan € 500,- inclusief btw, komen de transportkosten voor rekening van koper. Indien koper de keuze maakt voor een niet-verzekerd transport, komt dit voor risico van koper. Mastergrass is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge hiervan.

9.3. Wanneer de bestemming van de te leveren zaken buiten Nederland ligt, geldt hetgeen in dit lid is bepaald. De transportkosten komen voor rekening van koper. Het staat koper vrij de zaken al dan niet verzekerd te laten vervoeren. Indien koper de keuze maakt voor niet- verzekerd transport, komt dit voor risico van koper. Mastergrass is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge hiervan. Eventuele invoerrechten komen voor rekening van koper.

9.4. Levering vindt plaats ‘af magazijn’, tenzij anders overeengekomen. Het risico van verlies of beschadiging van het geleverde gaat aldus over op koper op het moment dat het geleverde voor verzending in de fabriek of magazijn van Mastergrass gereed staan en zulks is gemeld aan koper, indien koper zelf voor transport zorgdraagt.

10. Opslag

10.1. Indien om welke reden dan ook koper niet in staat is het geleverde op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed staan voor verzending, zal Mastergrass, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van koper het geleverde bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat deze bij koper bezorgd zijn.

10.2. Koper is verplicht aan Mastergrass de opslagkosten volgens het bij Mastergrass gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

11. Eigendomsovergang en risico

11.1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico van het geleverde op koper overgaan bij aflevering op de overeengekomen plaats binnen Nederland.

11.2. Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten aan Mastergrass heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Mastergrass zich echter de eigendom van het geleverde uitdrukkelijk voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op koper over, zodra koper aan al zijn/haar (financiële) verplichtingen jegens Mastergrass heeft voldaan.

11.3. Indien er gerede twijfel bij Mastergrass bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, is Mastergrass bevoegd de levering van het overeengekome uit te stellen, totdat koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door Mastergrass door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

11.4. Als Mastergrass op verzoek van koper overeenkomstig het hiervoor bepaalde in artikel 10 de verzending uitstelt, zullen de zaken eigendom blijven van Mastergrass en voor haar risico blijven, totdat de zaken bij koper zijn bezorgd en afgeleverd.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Mastergrass behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten voor op door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en offertes. Al deze gegevens blijven eigendom van Mastergrass en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

13. Prijs

13.1. De door Mastergrass genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft Mastergrass het recht die verhoging aan koper door te berekenen.

13.2. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten dan wel belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin Mastergrass de goederen heeft gekocht.

14. Betalingsvoorwaarden

14.1. Betaling van de door Mastergrass verzonden of afgegeven facturen dienen te geschieden voor of tijdens oplevering van het project, hetzij contant hetzij op een door verkoper aangegeven bankrekening.

14.2. Koper heeft geen recht op verrekening.

14.3. Bij niet tijdige betaling is koper van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling nodig is. Over het verschuldigde bedrag is vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente van 1 % per jaar per maand verschuldigd. Gedeelten van een maand worden hierbij als hele maand gerekend.

14.4. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Mastergrass moeten worden gemaakt ter bewaring c.q. uitoefening van haar rechten jegens koper, komen voor rekening van koper. Ingeval van niet tijdige betaling van openstaande facturen, zullen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen met een minimum bedrag van € 200,-.

15. Toepasselijk recht

15.1. Op alle overeenkomsten met Mastergrass dan wel andere overeenkomsten die daar mee samenhangen, is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

16. Geschillen

16.1. Alle geschillen die eventueel tussen koper en Mastergrass mochten ontstaan, naar aanleiding van de tussen hen bestaande overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost- Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

16.2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart. Partijen zullen zich inspannen om een eventueel geschil eerst in der minne trachten op te lossen.

17. Garantievoorwaarden

17.1 Mastergrass geeft 15 jaar garantie op de kleurechtheid (UV-stabilisatie) en het niet loslaten van de vezels. Eventuele gebreken binnen die periode die zijn ontstaan door een gebrek in het kunstgras of de wijze van leggen door Mastergrass, worden kosteloos hersteld. Met uitzondering van de gebieden die aan zware slijtage onderhevig zijn of schade die door baldadigheid of vernieling worden toegebracht.

17.2 Mastergrass houdt een rek en krimp marge aan van 2% zoals gegeven vanuit de fabrikant.